សង្រ្គាមរូបិយប័ណ្ណ

ទទួលប្រាក់ចំណូល ដោយគ្រាន់តែចែករំលែកជាមួយមិត្តរបស់អ្នក!

សេចក្តីណែនាំអំពី DYNASTY WARRIORS

PPS Dynasty Warriors គឺជាបណ្តាញទីផ្សារសង្គមនិងស្វ័យប្រវត្តិថ្មី ធំបំផុតមួយនិងកំពុងពេញនិយមនៅលើពិភពលោក។ វាអនុញ្ញាតអោយអ្នកអាចរកលុយបានយ៉ាងច្រើនពីប្រព័ន្ធបណ្តាញទីផ្សារសង្គមពិសេសមួយនេះតាមរយៈការវិនិយោគដោយខ្លូនឯងផ្ទាល់និងណែនាំទៅកាន់អតិថិជនថ្មីឬសមាជិកថ្មីដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាទំនេររបស់អ្នកដើម្បីធ្វើជំនួញមួយនេះនៅលើប្រពន្ច័អ៊ីនធឺណិត។

សមាជិករបស់ Dynasty ទាំងអស់នឹងទទួលបានកម្រៃជើងសារនិងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិក។ ការបែកចែកកម្រៃជើងសារនិងប្រាក់ចំណេញគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណជួញដូរនិងប្រាក់ចំណេញសរុបរបស់អតិថិជនឬគណនីផ្ទាល់របស់សមាជិកនិងតួនាទីរបស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើលរបៀបនៃការបែកចែកកម្រៃជើងសារនិងប្រាក់ចំណេញនិងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម: PPS Dynasty នឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវតួនាទី៤ប្រភេទនិងរួចទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចខាងក្រោម:


តារាងមុខតំណែងតារាងប្រាក់ចំណេញ1. Corporal

Corporal កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$5
(1st ជំនាន់)
  • 50 សម្លាប់សត្រូវ

2. Sergeant

Sergeant កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$7
(2nd ជំនាន់)
  • 100 សម្លាប់សត្រូវ

3. Captain

Captain កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$9
(3rd ជំនាន់)
  • 200 សម្លាប់សត្រូវ

4. Colonel

Colonel កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$11
(4th ជំនាន់)
  • 700 សម្លាប់សត្រូវ

5. Lieutenant General

Lieutenant General កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$13
(5th ជំនាន់)
  • 1500 សម្លាប់សត្រូវ

6. General

General កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$15
(6th ជំនាន់)
  • 3000 សម្លាប់សត្រូវ

7. Prince

Prince កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$17
(7th ជំនាន់)
  • 5000 សម្លាប់សត្រូវ

8. Overlord

Overlord កំរ៉ៃជើងសា លក្ខខណ្ឌ
$19
(8th ជំនាន់)
  • 10000 សម្លាប់សត្រូវ
បញ្ចេញមតិ